Скочи на садржај

Полураван, изломљена линија, многоугао

О полуравни

 

Нека је p произвољна права у равни α. За тачке А и В кажемо да су са исте стране праве p ако права р не сече дуж АВ. Полураван је део равни који чине права те равни и све тачке равни које се налазе са исте стране дате праве.

Полуравни на које јеправа р поделила раван можемо обележити са рβ и рγ. Тада важи рβ ⊂ α и рγ ⊂ α. Такође је  рβ∪рγ = α  и pβрγ = р.

 

О изломљеној линији

 

Изломљену линију чине дужи које су повезане тако да крај једне представља почетак друге, крај друге почетак треће итд. али тако да суседне дужи не припадају истој правој. Дужина изломљене линије једнака је збиру дужина дужи које чине ту изломљену линију.

 

Ако се крајње тачке изломљене линије не поклапају, тада кажемо да је изломљена линија отворена, а ако се поклапају кажемо да је затворена.Ако се две несуседне странице изломљене линије секу у некој тачки, тада кажемо да изломљена линија има тачку самопресецања. Ако изломљена линија нема тачака самопресецања, кажемо да је проста. Другим речима, проста изломљена линија је она чије несуседне странице немају заједничких тачака.

О многоуглу

 

Проста затворена изломљена линија назива се многоугаона линија.

 

Дужи које чине многоугаону линију називају се странице многоугаоне линије. Крајње тачке страница називају се темена многоугаоне линије. Странице које имају заједничко теме називају се суседне странице.

Многоугаона линија одређује у равни два скупа тачака које се називају области. Једна област је ограничена многоугаоном линијом и назива се унутрашња област, а друга је неограничена и назива се спољашња област. Многоугаона линија је граница тих области. Свака тачка равни која не припада многоугаоној линији припада или њеној спољашњости или њеној унутрашљости.

 

Унија многоугаоне линије и њене унутрашњости представља геометријски објекат који се назива многоугао или полигон. Темена и странице многоугаоне линије су темена и странице многоугла. У зависности од броја дужи које чине многоугаону линију многоуглови се деле на троуглове, четвороуглове, петоуглове, шестоуглове, …

 

У општем случају, фигуру у геометрији чини затворена линија у равни и унутрашња област одређена том линијом.

 

О конвексности

Фигура F је конвексна ако за сваке две тачке А и В које припадају фигури F све тачке дужи АВ такође припадају фигури F.

Фигура F је неконвексна ако није конвексна, тј. ако за постоје две тачке А и В које припадају фигури F такве да дуж АВ не припада фигури F.

Претходно: Следеће:
Полуправа, дуж Кружница и круг
Advertisements
%d bloggers like this: