Скочи на садржај

5. разред

Извод из школског програма за пети разред основне школе

Скупови

Скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп (с одговарајућим знацима). Венови дијаграми. Скуповне операције: унија (), пресек (), разлика (). Речи: „и“, „или“, „не“, „сваки“, „неки“. Обнављање својстава скупа N (природних бројева) и скупа N0 (природних бројева са нулом).

Геометријски објекти

Права, дуж, полуправа, раван. Изломљене линије; области. Кружница (кружна линија), круг. Кружница и права; тетива и тангента.

Угао

Угао (појам, елементи, обележавање). Централни угао; кружни лук и тетива. Преношење углова. Врсте углова (опружен, прав, оштар, туп, пун угао). Упоређивање углова. Мерење углова (јединице: степен, минут, секунд; угломер). Сабирање и одузимање углова. Појам комплементних и суплементних углова. Суседни, упоредни и унакрсни углови. Паралелне праве с трансверзалом и углови које оне чине. Углови с паралелним крацима.

Дељивост бројева

Дељење у скупу N0 (једнакост а=bq+r, 0≤r<b). Појам дељивости; чиниоци и садржаоци природног броја. Дељивост декадним јединицама. Дељивост са 2, 5, 3. Дељивост са 4 и 9. Прости и сложени бројеви. Растављање природних бројева на просте чиниоце. Заједнички делилац и највећи заједнички делилац. Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац.

Разломци

Појам разломка облика . Проширивање и скраћивање разломака. Упоређивање разломака. Децимални запис разломка. Превођење децималног записа разломка у запис облика а/b, . Заокругљивање бројева. Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима. Основне рачунске операције с разломцима (у оба записа – обичном и децималном) и њихова својства. Изрази. Једначине и неједначине у скупу позитивних рационалних бројева облика: x+а=b, xа=b, x+а>b, xа>b, x+а<b, xа<b, аx<b, аx>b, аx=b, x:а =b, аx+b=c, аxb=c, а(x+b)=c, а(xb)=c, а(xb)=c, аx<b, аx>b, x:а<b, x:а>b, а:x=b, а:x<b, а:x>b, и сличне. Аритметичка средина. Основна неједнакост: за p<q, p<(p+q)/2<q. Између свака два рационална броја налази се рационалан број (тј. неограничен број њих), јер је скуп рационалних бројева густ у себи. Размера и њене примене (алгебарска и геометријска интерпретација).

Осна симетрија

Осна симетрија у равни. Симетричне тачке; симетричност двеју фигура у односу на праву. Оса симетрије фигуре. Симетрала дужи и симетрала угла; конструкције.

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (с исправкама 8 часова).

%d bloggers like this: