Скочи на садржај

Математика – програм такмичења

Програм такмичења ученика основних школа


​(1) ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Градиво из програма редовне и додатне наставе у претходним разредима, логички и логичко-комбинаторни задаци и још:
III разред: Поређење, сабирање и одузимање бројева до хиљаду и одговарајуће једначине. Мерење и мере за дужину. Римске цифре. Круг и кружна линија. Угао. Нормалне и паралелне праве.
IV разред: Сабирање и одузимање природних бројева. Проблемски задаци. Магични квадрати. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројевних скупова.
V разред: Коцка и квадар (површина и запремина). Скупови и примене. Геометријски објекти. Угао. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројевних скупова.
VI разред: Дељивост и прости бројеви. Осна симетрија. Цели бројеви. Рационални бројеви. Апсолутна вредност. Сабирање и одузимање рационалних бројева. Проблемски задаци.
VII разред: Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и кореновање. Питагорина теорема.
VIII разред: Круг. Сличност. Тачка, права и раван. Линеарне једначине и неједначине и примене.

(2) ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Градиво предвиђено за школско такмичење и још:
III разред: Множење једноцифреним бројем до хиљаду. Мерење и мере за време. Једначине са множењем и дељењем. Пребројавање скупова бројева. Проблемски задаци. Дешифровање рачунских операција.
IV разред: Множење природних бројева. Проблеми пресипања, превожења, размештања, мерења. Обим квадрата,правоугаоника и одговарајућих сложених фигура. Једначине.
V разред: Дељивост. Разломци (основна својства и упоређивање, сабирање и одузимање разломака и одговарајуће једначине). Проблемски задаци.
VI разред: Троугао (углови, подударност и значајне тачке). Дирихлеов принцип.
VII разред: Ирационални бројеви. Степени и операције са њима.
VIII разред: Призма, Једначине с апсолутним вредностима.

(3) ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Градиво предвиђено за претходне ступњеве такмичења и још:
IV разред: Дељење природних бројева. Проблемски задаци са једначинама и дијаграмима. Дешифровање рачунских операција. Квадрат и правоугаоник (површина). Коцка и квадар (површина). Задаци нумерације.
V разред: Множење и дељење разломака. Графови. Децимални запис броја.
VI разред: Множење и дељење рационалних бројева. Троугао (конструктивни задаци). Паралелограм (доказни задаци).
VII разред: Многоугао. Полиноми. Основи комбинаторике. Геометријски доказ.
VIII разред: Пирамида. Линеарна функција. Линеарне диофантске једначине.

(4) ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ
Градиво предвиђено за претходне ступњеве такмичења и још:
VI разред: Проценти. Четвороугао (доказни и конструктивни задаци). Нестандардни конструктивни задаци.
VII разред: Директна и обрнута пропорционалност. Круг. Низови. Нестандардни конструктивни задаци. Дељивост.
VIII разред: Системи линеарних једначина. Конгруенције по модулу. Елеме-
нтарни проблеми екстремних вредности. Нелинеарне диофантске једначине. Неједнакости и примене.

(5) СРПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА
Сво градиво предвиђено за претходно наведене степњеве такмичења.

Program matematickih takmicenja ucenika osnovnih skola.pdf
File Size: 211 kb
File Type: pdf

Download File


Advertisements
%d bloggers like this: