Скочи на садржај

7. разред

Извод из школског програма за седми разред основне школе

Реални бројеви

Квадрат рационалног броја. Решавање једначине x2=|а|, а>0; постојање ирационалних бројева (на пример решења једначине x2 = 2). Реални бројеви и бројевна права. Квадратни корен. Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја. Основна својства операција с реалним бројевима.

Питагорина теорема

Питагорина теорема. Важније примене Питагорине теореме. Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају квдратним коренима природних бројева.

Цели и рационални алгебарски изрази

Степен чији је изложилац природан број; операције са степенима; степен производа, количника и степена. Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ полинома). Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата и примене. Растављање полинома на чиниоце.

Многоугао

Многоугао – појам и врсте. Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина многоугла.

Зависне величине и њихово графичко представљање

Правоугли координатни систем у равни. Пропорција. Примери практичне примене директне и обрнуте пропорционалности (пропорционална подела суме, проценти и др.).

Круг

Централни и периферијски угао у кругу. Дужина кружног лука. Обим круга, број p. Површина круга, кружног исечка и кружног прстена.

Сличност

Пропорционалне величине. Троуглови са једнаким угловима – слични троуглови – и пропорционалност њихових страница. Примене сличности.

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 часова).

Advertisements
%d bloggers like this: